آخرین اخبار

خرید، ارابه «مرگ آرزو» شده / رئوفیان: آقای رئیسی مردم هرگز احساسی راکه در دوسال اخیر بوجود آورده اید از خاطر نمی برند

۲سال ازآنموقع می گذردواین مردم هستندکه وضع موجودشان رابا وعده هایی که آقای رئیسی درمناظره هاوسخنرانی هایش داده بود مقایسه می کنند وازفاصله آنچه که باید باشد با آنچه که هست سخن می گویند.

اشتراک گذاری
14 مرداد 1402
کد مطلب : 6614

جواد مرشدی: نیمی از عمر دولت سیزدهم گذشت و کماکان انبوهی از وعده های رئیس جمهور منتخب بر زمین مانده است ،وعده هایی که در ابتدا برای مردم بارقه های امید را به ارمغان آورد و حالا با محقق نشدن آنها ،همان مردم منتقدان اصلی دولت شده اند .مقایسه سفره ها با دوسال قبل خود گویای این مدعاست،خرید، ارابه مرگ آرزو شده و داشتن مسکن یک رویا.از ساخت یک میلیون مسکن هم خبری نیست وباز رئیس دولت انقلابی این کم کاری را نیز به پای دولت قبل نوشته است.یک میلیون شغل هم بماند،فقر هم که بنا بود ریشه کن شود نه تنها از بین مردم رخت بر نبست بلکه گسترش یافت و امروز خط فقر در پایتخت به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. نرخ دلار هم که حدود ۵۰ هزار تومان تثبیت شده و ظاهرا دولت یارای شکستن این نرخ را ندارد .مسائل و روابط خارجی هم که بماند،دوستان شرقی اگر چه با ما تفاهم نامه دارند ولی به وقت موعود بر سر جزایر سه گانه ما را فراموش می کنند و با لحاظ منافع خود جانب دیگری را می گیرند. «خبرآنلاین» در گفت و گو ابوالقاسم رئوفیان دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین عملکرد دوساله دولت سیزدهم را مورد بررسی قرار داده که در پی می آید.

دوسال از عمر دولت سیزدهم گذشت،ارزیابی شما از عملکرد کابینه رئیسی در این دو سال چیست؟

ازجایگاه حزبی ام که فلسفه وجودی اش نقدعملکرد دولتها و قضاوت ازمنظرمردم است میخواهم به سوال شماجواب بدهم ،آنهم حزبی که رویکرد مبتنی برمکتب دارد، فلذاهرگزدرصدد بیان موضع انفرادی نبوده ونیستم چون معتقدم حرکت انفرادی به تحزب مکتبی آسیب وارد می‌کند. این راهم در مقدمه بایدعرض کنم که ازراهبردی ترین تعهدات هرعضو،”تعهدحزبی” است که من بعنوان دبیرکل یک حزب مردمی مطالبه گر،بیش از هرعضو دیگری خودم رامقیدبه آن میدانم تادر مسیرهمراهی وهمدلی بامردم درجهت بیان مطا لبات شان و تحقق خواسته های مشروع وممکن شا ن حرکت کنم لذاعملکرددولت سیزدهم راازمنظر مردم ارزیابی می کنم،مردمی که دوسال قبل پای تلویزیون نشستند ومناظره ها را رصد کردند وباحضو ر درتجمعات انتخاباتی ازنزدیک وعده های نامزد هاراشنیدند وبعدهم روزانتخابات آمدند پای صندوقها وبه فردی که فکرمی کردند ناجی آنهاست رای دادندودرنهایت آقای رئیسی انتخاب و با تنفیذ حکم رهبری رئیس جمهور شد.حالا ۲ سال ازآنموقع می گذردواین مردم هستندکه وضع موجودشان رابا وعده هایی که آقای رئیسی درمناظره ها و سخنرانی هایش داده بود مقایسه می کنند و از فاصله آنچه که باید باشد با آنچه که هست سخن می گویند.

دولت سیزدهم علیرغم وجودمشکلات آنهم در شروع کار در امر کنترل اپیدمی کرونا،حل مشکل واکسیناسیون عمومی،ترخیص کالاهای دپوشده درگمرکات کشور،مبارزه جدی بافساد،جلوگیری ازافزایش نقدینگی وپایه پولی کشوروبرخی اقدامات ناشی ازشعارهای انقلابی توانست امیداصلاح امورومدیریت ملی رادربین مردم پدیدآورد ولی بتدربج علیرغم تلاش های فراوان بویژه درراستای ثبات بازار توفیقی دررفع مشکلات معیشتی واقتصادی مردم بدست نیاورد؛ وضعیت بورس، بازارخودرو و ارز، نوسان شدیدتورم، قیمت روزافزون موادخوراکی، ازحدانتظار مردم‌ بسیار فاصله پیدا کرد و علیرغم شروع برنامه های تحول آفرین درحوزه های معیشتی واقتصادی درحدشعارباقی ماندکه به نظرمن وضع موجود معلو ل ناکارامدی وعدم شایستگی برخی وزراءومدیران اجرایی کشوراست والبته مجلس شورای اسلامی هم درپیدایش حال و روز روزگارمردم مقصراست.

قاعدتا در این مقایسه به لحاظ عملی نشدن وعده های انتخاباتی آنها که به آقای رئیسی رای دادند مغموم شده اند.

آنچه عیان است چه حاجت به بیان است!این سفره مردم‌ که درمناظره هاکوچک شدن آنرا نشانه گرفته بودندکه درست هم بود ولی بعداز ۲ سال امروزبرای خیلی ها ازهمان سفره کوچک هم خبری نیست.درمناظرها ۵-۶ برابر شدن قیمت گوشت و مرغ راناشی ازسوءعملکرددولت دوازدهم میدانستندکه این هم قبول ولی وعده دادیدکه درستش کنیدآیا واقعادرست شد؟می گفتید تورم ازبیماریهای مزمن وناشی ازناتوانی های دولت هاست،به ۸ برابرشدن قیمت خودرو و۷ برابرشدن قیمت مسکن بشدت اعتراض داشتید ووعده بهبودوضعیت آنهارادردولت سیزدهم دادید ،آیاتوانستیدبه وعده های داده شده عمل کنید؟ فریادغم انگیزمستاجرین خانه بدو شی راکه زیربار افزایش افسارگسیخته اجاره بهای مسکن کمرشان خوردشده وهرسال که میگذرد خود را مواجه با آینده غم انگیزتری ازداشتن مسکن اجاره ای برای سال بعدمی بیند شنیده اید؟چه جوابی دارید؟

خرید، ارابه «مرگ آرزو» شده / رئوفیان: آقای رئیسی مردم هرگز احساسی راکه در دوسال اخیر بوجود آورده اید از خاطر نمی برند

در حال حاضرامیدی برای اجاره نشین هابه اینکه باافزایش روز بروز قیمت مسکن بتواننددرآینده قدرت خرید مسکنی درحدرفع حاجت پیداکنند باقی نمانده ،الااینکه دولت بتواند به وعده ساخت۱میلیون مسکن درسال عمل کند که آنهم باتوجه به اینکه بیش از۵/۵ میلیون مسکن نیازداریم که بااحتساب هرمسکن بمساحت ۱۰۰ مترمربع ازقرار مترمربع ۵۰۰۰۰۰۰ تومان بایدبیش از۵ برابر بودجه عمرانی کشوربودجه تخصیص داده شودکه باتوجه به کسری بودجه بعیدمیدانم چنین پولی دراختیار دولت باشد و اگر هم باشدتزریق آن بشدت تورم زاست مگراینکه به بخش خصوصی روی آورد وبه روش تهاتر نوین آنهم درشرایط تحریم که تهاتر تنها راه برون رفت ازاین بحران است بتواندبه بخشی ازتعهداتش عمل کند.

در این دوره بین قوا یکدست سازی صورت گرفت و نمایندگان مجلس سعی در برقرار کردن منویات رئیسی داشتند ،این یکدست سازی درکارآمدی دولت و تحقق وعده های انتخاباتی رئیس جمهور تا چه حد تاثیرگذار بود؟

بطور طبیعی انتظار و توقع مردم ازاین دولت خیلی بیشتراز دولتهای قبلی است ودلیل عمده آن دو چیزاست یکی یکدست شدن قوای سه گانه و دیگری وارد شدن ۴نامزد ریاست جمهوری به ترکیب دولت (غیر از همتی و مهرعلیزاده) بقیه مستقیم یاغیرمستقیم درترکیب حکمرانی واحد قرار گرفتند و هر کدام به تنهایی وعده های مهمی به مردم دادندکه اگربیایند تولید رونق پیدامی کند و از واردات بی رویه جلوگیری می شود، کیک اقتصادبزرگ می شود، حقوق کارمندان و کارگران به تناسب تورم زیاد می شود، با رانت های تهدید و تحدید کننده تولیدبرخوردمی شود، ازقاچاق کالاجلوگیری میشود،همچنین تنظیم قیمت بازار،استفاده ازظرفیت۵۰میلیارد تن ذخایربالقوه معدن،رفع معضل زمین خواری وتصرف زمین های دولتی وشخصی،عمل به قانون، بردن تورم زیر ۵٪، رونق کسب وکاروسالم سازی محیط کسب وکارمعیوب، تحول درعرصه اقتصاد، ارائه راهکار جهش تولید، نجات ازفلاکت،ازبین بردن فاصله طبقاتی،توزیع ظرفیت هابراساس عدا لت،برگرداندن امیدبه سفره های مردم،ساختن ایران بدون فقر،،مسکن ارزان،انجام رتبه بندی معلمان،وده ها شعار و وعده های خارج ازتوان وقدرت واختیارات قانونی که درپایان۲سال از عمردولت، رئیس محترم جمهوربایدبرای اقناع افکارعمومی پاسخ درخورداشته باشدنه گزارشی از همان دست گزارش هایی که تابحال داده شده است. مردم گزارشی راکه درتعارض بااحساس پدیدآورده شده درآنها در عمل باشد برنمی تابند زیرا اگرمردم فراموش کرده باشند درهنگام جلب آراءشان بنفع خودچه وعده هایی داده اید، و اگر از یاد برده باشند آنچه را دراین مدت انجام داده‌اید، ولی بقول”مایاآنجلو” شاعرونویسنده آمریکایی: «هرگزاحساسی راکه(طی این دوسال)درآنهابوجودآورده ایداز خاطرنخواهند برد.» وحال این سئوالی جدی است که تک تک حکمرانان ما بایدبطورجدی ازخودشان داشته باشندکه:”مردم باتوجه به وضع موجودبویژه در ساحت اقتصادی ومعیشتی چه احساسی نسبت به ما وعملکرد ما دارند؟

بیشتر بخوانید:

۲۱۶۲۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =