تاریخ : پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹

کارشناسان

۳۰تیر

مخالفت ترامپ با دیدگاه کارشناسان درباره استفاده از ماسک (فیلم)

فکر می کنید «آینده فرزندان شما» نسبت به «وضعیت امروز شما» چگونه خواهد شد؟ بهتر خواهد شد بدتر می شود هیچ دورنمایی برایم قابل پیش بینی نیست