تاریخ : دوشنبه, ۵ آبان , ۱۳۹۹

پروتکل

۱۷خرداد

۶ نکته درباره این روزهای کرونا: تلفات انسانی بیش از جنگ تحمیلی

کرونا بیش از جنگ تحمیلی از ایرانیان قربانی می گیرد ولی سر و صدا ندارد و همین جاست که فریب می خوریم.
ما، با دشمنی خطرناک تر از بعثی های مجهز به توپ و تانک و موشک و جنگنده و بمب شیمیایی رو به رو هستیم؛ آن وقت خیلی هایمان به خودمان زحمت نمی دهیم بیرون از خانه، یک ماسک سبک بزنیم.