تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹

پارک ملت

۲۱شهریور
عضو شورای شهر: درختان اطراف پارک ملت تهران سرطان گرفتند، قطعشان کردیم

عضو شورای شهر: درختان اطراف پارک ملت تهران سرطان گرفتند، قطعشان کردیم

قطع این درختان هم بر اثر بیماری درخت بوده البته تنه درختان در حال حاضر قابل مشاهده و بررسی است.