تاریخ : یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹

سازمان امور مالياتي

۰۹مهر
آگهی استخدام پیمانی در سازمان امور مالیاتی کشور

آگهی استخدام پیمانی در سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور از محل مجوز استخدامی شماره ۱۷۵۶۳۴/ت ۴۸۵۲۱ هـ مورخ ۹۱/۰۹/۰۸ هیات محترم وزیران تعداد ۱۶۶ نفر به صورت پیمانی در مشاغل حسابرس مالیاتی استخدام می نماید.