تاریخ : شنبه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۹

دریاچه مصنوعی

۰۹بهمن
۲۰ میلیارد هزینه پارک و دریاچه مصنوعی دوگنبدان

۲۰ میلیارد هزینه پارک و دریاچه مصنوعی دوگنبدان

تاکنون ۲۰۰ میلیارد ریال برای ساخت پارک و دریاچه مصنوعی دوگنبدان هزینه شده است.