تاریخ : یکشنبه, ۴ آبان , ۱۳۹۹

جبار کیانی پور

۰۴اردیبهشت
مشکل اصلی واحدهای تولیدی نقدینگی و سرمایه در گردش است
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت:

مشکل اصلی واحدهای تولیدی نقدینگی و سرمایه در گردش است

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج گفت: مشکل اصلی واحدهای تولیدی استان کهگیلویه و بویراحمد تأمین سرمایه درگردش، تأمین نقدینگی، بازار، تأمین اجتماعی و مالیات و افزایش نرخ ارزو بازار صادراتی و کاهش قدرت خرید مردم است.