تاریخ : سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹

توسعه

۲۶مهر

شکست توسعه ایران در مدل والرشتاین؛ چرا این قدر وابسته ایم؟

بر اساس این مدل از توسعه؛ قطع ارتباط با بسیاری ازقدرت های جهانی تئوریزه می شود و وضعیت توسعه کشور همانی می شود که اکنون شاهد هستیم.

۲۶مهر

شکست توسعه ایران در مدل والرشتاین؛ چرا این قدر وابسته ایم؟

بر اساس این مدل از توسعه؛ قطع ارتباط با بسیاری ازقدرت های جهانی تئوریزه می شود و وضعیت توسعه کشور همانی می شود که اکنون شاهد هستیم.

۲۵مهر

شکست توسعه ایران در مدل والرشتاین؛ چرا این قدر وابسته ایم؟

بر اساس این مدل از توسعه؛ قطع ارتباط با بسیاری ازقدرت های جهانی تئوریزه می شود و وضعیت توسعه کشور همانی می شود که اکنون شاهد هستیم.

۲۵مهر

شکست توسعه ایران در مدل والرشتاین؛ چرا این قدر وابسته ایم؟

بر اساس این مدل از توسعه؛ قطع ارتباط با بسیاری ازقدرت های جهانی تئوریزه می شود و وضعیت توسعه کشور همانی می شود که اکنون شاهد هستیم.