تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹

برق مجانی

۰۸شهریور

برق مجانی؛ تشویق به مصرف کمتر یا اعانه؟

مدیریت مصرف و کاهش تلفات برق و تشویق به مصرف کمتر را نمی توان اعانه و یارانه وصدقه دانست

۰۸شهریور

برق مجانی؛ تشویق به مصرف کمتر یا اعانه؟

مدیریت مصرف و کاهش تلفات برق و تشویق به مصرف کمتر را نمی توان اعانه و یارانه وصدقه دانست