تاریخ : سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹

برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای مهار کرونا

۳۰فروردین
۱۳۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا اختصاص یافت

۱۳۰ هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا اختصاص یافت

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با پیشنهاد دولت و موافقت مقام معظم رهبری رقمی افزون بر ۱۳۰هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله و کنترل بیماری کرونا اختصاص یافت.