جهت مشاهده بهتر می توانید از اینجا ببینید(کلیک کنید)

این بخش هنگام همایشها و نشستها و با اعلام قبلی فعال خواهد شد و از این طریق می توانید آن را بصورت زنده تماشا کنید.