گزارش تصویری از حضور امروز غلام رضا تاجگردون در بی بی حکیمه؛ بن پیر
گزارش تصویری از حضور امروز غلام رضا تاجگردون در بی بی حکیمه؛ بن پیر

به گزارش توازن ، تاجگردون در جمع بی بی حکیمه؛ بن پیرحضور یافت و با آنها دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش توازن ، تاجگردون در جمع بی بی حکیمه؛ بن پیرحضور یافت و با آنها دیدار و گفت و گو کرد.