تاجگردون در جمع سادات پیرسبز
تاجگردون در جمع سادات پیرسبز

تاجگردون در جمع سادات پیرسبز حضور یافت و با آنها دیدار و گفت و گو کرد.