یک روز با نماینده
یک روز با نماینده

فیلمی کوتاه از یک روز کاری نماینده مردم گچساران و باشت.