روزنامه کوریره| زانیولو بازخواهد گشت
روزنامه کوریره| زانیولو بازخواهد گشت

عمل نیکولو زانیولو موفقیت‌آمیز بود. او فصل را از دست داده، ولی امیدوار است با ریکاوری مناسب به یورو ۲۰۲۰ برسد. — لینک منبع

عمل نیکولو زانیولو موفقیت‌آمیز بود. او فصل را از دست داده، ولی امیدوار است با ریکاوری مناسب به یورو ۲۰۲۰ برسد.


لینک منبع