در ورزشگاه
در ورزشگاه
محسن- ورزشگاه شهدای نفت- این عکس مربوط بازی نفت و قشقایی شیراز بود