نظر خانواده های گچسارانی در خصوص کنکور
نظر خانواده های گچسارانی در خصوص کنکور

تریبون توازن به جمع خانواده های گچسارانی رفت و نظر آنها را در خصوص کنکور و فرزندانشان جویا شد.