اولین انتصاب در آموزش و پرورش گچساران
اولین انتصاب در آموزش و پرورش گچساران

اولین انتصاب در دوران مدیریت جدید آموزش و پرورش گچساران صورت گرفت.

اولین انتصاب در دوران مدیریت جدید آموزش و پرورش گچساران صورت گرفت.

به گزارش توازن، طی ابلاغ مدیر آموزش و پرورش گچساران، اردشیر عوض زاده فتح بعنوان مدیرعامل جدید درمانگاه فرهنگیان منصوب شد.

اردشیر عوض زاده از پرسنل خوش نام و باتجربه آموزش و پرورش گچساران می باشد.

پیش از این قاسمی مدیریت این قسمت را عهده دار بود که به افتخار بازنشستگی نایل آمد.