قیـر طرح های عمرانی کشور تامین شد
قیـر طرح های عمرانی کشور تامین شد
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با حضور وزرای نفت و راه و شهرسازی و رییس دیوان محاسبات وضعیت قیر را در طرح های عمرانی تعیین تکلیف کرد.