پاسخ مردم به تریبون توازن درباره وظایف شوراهای اسلامی
پاسخ مردم به تریبون توازن درباره وظایف شوراهای اسلامی
به مناسبت روز شوراها، تریبون توازن بین مردم رفت و با آنها در خصوص وظایف شوراها گفت و گو کرد.