در دهدشت سازمان ها عوارض پرداخت نمی کنند!
در دهدشت سازمان ها عوارض پرداخت نمی کنند!
شهردار دهدشت گفت: سازمان ها و نهادهای دولتی با وجود بهره مندی از خدمات شهری از پرداخت عوارض سالیانه به شهرداری دهدشت خودداری می کنند.

شهردار دهدشت گفت: سازمان ها و نهادهای دولتی با وجود بهره مندی از خدمات شهری از پرداخت عوارض سالیانه به شهرداری دهدشت خودداری می کنند.

اسفندیار برخه در گفت وگو با ایرنا مبلغ بدهی عوارض نهادها و ادارات به شهرداری دهدشت را افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد.
وی اظهار داشت: از این مبلغ ،۱۲۰ میلیارد ریال مربوط به آموزش و پرورش، ۵۰ میلیارد ریال مربوط به شبکه بهداشت و درمان و ۳۰ میلیارد ریال مربوط به سایر نهادهای فعال در دهدشت است.
برخه تصریح کرد: نهادهای مختلف شهر دهدشت در سال جاری تنها ۱۰ میلیارد ریال عوارض به شهرداری دهدشت پرداخت کرده اند.
وی افزود: بر اساس رای صادره در کمیسیون ماده ۷۷ مبلغ عوارض مشخص شده از سوی نهادهای مختلف باید پرداخت شود.
برخه تصریح کرد: پرداخت نکردن عوارض قانونی توسط نهادها و دستگاه های اجرایی روند اجرای طرح های عمران شهری را با مشکل جدی مواجه کرده است.

 

در دهدشت سازمان ها عوارض پرداخت نمی کنند!