فاجعه ای در بازار گچساران/ شورای اسبق و شهرداری چه پاسخی به مردم دارند؟ - توازن | هفته نامه توازن | توازن | هفته نامه توازن