بازدید معاون بنیاد مسکن کشور از مناطق خسارت دیده باشت | توازن | هفته نامه توازن