جلسه شوراهای اسلامی و شهرداری دوگنبدان و باشت | توازن | هفته نامه توازن