بازدید معاون رییس جمهور و تاجگردون از منطقه محروم پیجاب - توازن | هفته نامه توازن | توازن | هفته نامه توازن