رتبه نخست گچساران در آبیاری نوین در کشور
رتبه نخست گچساران در آبیاری نوین در کشور

استفاده از سیستم های آبیاری راهی نوین در کاهش مصرف آب و توسعه کشاورزی در گچساران است.

توازن؛

استفاده از سیستم های آبیاری راهی نوین در کاهش مصرف آب و توسعه کشاورزی در گچساران است.

  • منتشرکننده : A.K