انتصابات در دانشگاه یاسوج
انتصابات در دانشگاه یاسوج

رئیس دانشگاه یاسوج انتصاباتی در این دانشگاه انجام داد.

رئیس دانشگاه یاسوج انتصاباتی در این دانشگاه انجام داد.

“دکتر عبدالرسول پورانفرد” به سمت سرپرست امور فناوری و کارآفرینی ، “دکتر سعید عزیزپور” به سمت مدیرامور فرهنگی دانشگاه و همچنین”مجید رضوانی” به سمت سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه منصوب شدند.

  • منتشرکننده : A.K