خبرنگار توازن از شهروندان گچسارانی پرسید: مسافر خوب کیه؟