خبرنگار توازن در جمع شهروندان گچسارانی حضور یافت و از برخی پرسید: اگر نماینده مردم بودید چه کار می کردید؟