توازن

توازن

غلامرضا تاجگردون

غلامرضا تاجگردون

U�O�O?O?U?U� U�U�O�U?O? U�U�U? U�U�U�O?O�U�U?O�U�O?O?O�O�U�O? O?O� U?U�O?O�O�O�U� O?O�U?O?O�O� O?O?+U?O?O�O�O? O?O�U?U?O�U?

اندازه فونت :
 • تاریخ انتشار خبر: شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۳۹۷ | ۱۷:۳۹ | کد خبر : 321135 |
 • U�O�O?O?U?U� U�U�O�U?O? U�U�U? U�U�U�O? O�U�U?O�U� U? O?O�O�U�O? O?O� O�O�U?O� O?U�O?O� O?U�U? U�O�U�O�U? (U�O�U?O? O�O�U?O? U�O�U�O? O?U?O�O�U? O�O?U�O�U�U?) O? O?U�O?O� O�O�O?O?U?O� O�O�U�O� U?U?O� (O�O?O?O�O? O?O�U�O?U?O�U� O?U�O�O�U� a�� U�O�O?U� O?U�O�O?) O? U�O?O�U?U�O�U� O�O?O?O�U�U? a�� O?U�O�O?O?O�U�U? O? U�O�O?U� U? U�U�O�U�U�O?O�U� O?O� O?O�U�U� O?O?O�O?U? O?O�U�O? O?U�O�U� O?O�O?O�O�U? U�U?O? U? U?O�O? U?U�O?O�O�O�U� O?O�U?O?O�O� O?O?.

  O?U� U?O?O�O�O? O?U?O�O?U� O? O?U�U? U�O�U�O�U? O?O�O� O?U�O?U� O?O� U�U�O�U?O? U�U�U�O? O�U�U?O�U� U? O?O�O�U�O? O?O� U?U�O?O�O�O�U� O�O?U�O�O� O?O�O?O?: O?O� O?O?U� U�O�U? O�O�U?O� O?O� O?U?O�U� O?U� O�U�U�U?O? U?O�O?O? O?O� O?U?U� U�O?U�U�O�U�O�U� O�U?U� U�U�U?U�U� O?O� U�U�U� O�U�U?O�U� U? O?U?O?O?O?O�O�O�U� O�U?O�O�U�U? O�O�U?O�O?U? O�O�O?U�O�O? U�O�U?O�U?O� O�O?O? O�O?U? O?O�O�U? U�O?O�U�U? U�U� O?U�U�O� O?U� O?U?O?O?U� O�U�O?O�O�O?U? U?U�O� U�U?a�?U�U�U�O?.
  U?U? O?O� O�O?O�O�U� O?U� O?O�O�U?O� O�U�O?O�O�O?U? O�U?O�O�U� U? U?O?O�O�U�O�U? U�O?U?O�U�O�U? O?O�O?U? O?O� O?O?U� U�O?O�O?U�O�O? O?O�U�U�U? U? U?O�O?U?O? U�U�O�U�U� O?O�O? O?O?U?O� O?O�O�U?O� U�O�O?: O�U?O�O�U� O�O?U�O�U�U? O�U�O�U?O? O?U?O?O?O� O�O? U�O� O?U�O�U� O?U?U?O�U? U�U?O�O?U�U�O? U?O�O?O? O�O?O?.
  U�O�O�O? O�O�U?O? U�O�U�O? O?U?O�O�U? O�O?U�O�U�U? O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� O?O� U�O�O?U� U�O�U?U� O?O�O?O�U? O?U�U� O?O� O?O?O�U�O?O? O�O�U�U� O?O?U� U?O?O�O? O�O�U�O�U�U?O? U�U�O�U�U? O?O?U� O�U�O� O?U� U�O?O�U?U? U? U�U�U? O�O? U�U�U�O� U? O?U?O�U�U� O?U� O?U�U?O�U� U�U�O�O� O?O�U�U� U?O�U?U?O�O?U? U�O� U�U�O?U? O�U�O� O?O?U� O�O?O?O? U?U?O?: O?U�O�U? U�O?O�U� O�U�U�U?O�U? O�O?U�O�U�U? O�U?O�O�U� O?O� O?O�U?U� U?O�O?O? O�U�U?O�U� O�U�U�O�U� U?O�U?O� O�O?O?.
  U�O�U�O�U? O�O?O�O�O? O?O�O?O?: O�U?O� U?O�U�U�U? O�O?U�O�U�U? U�U�O�O�U� O?U?O?U� O?U�U� O?O� O�U?U�O�U� O�O?O? U? O?U�U�U?O? O�O? O?U�U� O?O�O?U?a�?U�O� O�O?O?O?O�U�U? O?O?O�U? O�O?O?.

  U?U? O�U?O?U?O?: O�O?O�O�O? U? O�O�U?O? O�O?U�O�U�U? O�U�O�U?O?U� O?U?O? O�O? U?O�O?O?U� O?O�O�U? U�O?U�U�O�U�O�U� O�O�U?O�U? U? O?O� U�O?O? O?O?O�O?U? U? O�O?O?U�U�O�U� U�U�O? U�U?O�O� U? O�U?O�O?U? O?O�O�O?.

  U?U? O?O� O?U?O�U� O�U?U�U�U� O�U�O�U� U?O�O?O? O�O� ‘O?O�U�U� U�O?O�O?’ U? O?U?O�U�U� O�O� U�U?O�O? ‘O?O?O?U? U?O�U?U� O?U?O�U�O?’ O?U�U�U? U�O�O?U� O�O�O�O� U�O?O�U� U�O�O? : O?O�U?O? O�U�O�U?O?U� O�U?U� U?O�O?O? O�O� O?O� U�U?O�U� O�U�O? O�U?O�O�U� U�O?O?O�U�U� U? O�U?O? U�O�O? U�O�O� U�U� O�U?U� U�U�O? O?O� U?U�U?O�O�U�U?U? U? U?O�O?O? O�U?O? O?U?O�U�O?O? O?U� U�O?U? U�O�U? O�U?O? O?O�O?O? U? O?O�U?O? O�U?U� U?O�O?O? U? U?U�U?O�O�U�U?U? O�O� O?O� O?U?O� U?O�U�U� O�O?U�O�U� U? U�O�O?U� O�U?O? U�U�O?.

  U?O�U�O�U�O?O�O� U?U�O?O�O�O�U� O?O� O�U?U� O?U?U?U� U?U?O? : O�U?U� U�U�O�U?O? O?O� U�O?U? U�U?U? U�U?U�U?O? U?O�O�U?U?O? U�U?U? O�U�U?U?O?O�O?U? U�U�U?U? U? U�O?O�U?U? U�U�O�U�a�?U�O�U? U?O�U�U�U?U? U? O�U�O�U�U? U�U�U� O?U� O?U�U?O�U� O?U?U�U?O? U�U�U�O?U?O�U� U?O�U�U�U? O?U� O�O�U�O?U� O?O� U?U�O?O�O�O�U� O?O�U?O?O�O� O?O?U� O�O?O? .

  U�O?U?O�U�U� U?O�U�U�U? U? O�O�O?O�O? O�O?U�O�U�U? U�U�U?U?U�U?U?U� U? O?U?U?O�O�O�U�O? U�U� O?O� O�U?U� U�U�O�U?O? O�O?U�O�O� O?O�O?O?: O?U?O?O?U� U?O�U�U�U?U? U�U?O�O?U�U�O? O?U�U?U?O? O�O?O?O?O�O�O�O? O�O�O?O�O�O� U?O�U?O?U� O?U� O�O?U�U?O�O�U� U�O�O? U�U�O�U?O? U�O� U? O?O�U�O�U�U� U�O�U?U? O?O� U�O�U�O? U�O�O�U�O�U? U�U�O�U?O?U? O�O?O?.

  O�O�O� O?U�O?O�U�U? U?U?O� O?O� O�O?O�O�U� O?U� O�U�U�U?O? O?O�U?O?O�O�U? O?O�U�O�U�U� U�O�U? U?O�U�U�U?U? U?U?O?: U�U?O?O�U� O�O?O?O?O�O� O�O�O?O�O�O� U?O�U?O?U� O?U� O�U?U� O?O�O? U?O�O?O�U?U?U? U�U?O�O?U�O�U? O�O�U�O?U� U�U?O?O?.

  U?U? O�O?O�O�O? O?O�O?O?: O�U�O�U�U? U�U�U� U?U?O?U?O�U�O�U� O?O�O�U� U?O�U�U�U?U? U�O?O?U�O? U�U� U�O?O�O�U�U? O�O? O?O�U�O�O? O?U�O�U� O?O�O?O� O?O?U?U?U� O�O�U�O?U� O?U� U�O�O�U�O�U? U?O�U�U�U?U? U�U? O?U?O?.

  U?U? O?U?O�U� U�O�O?: U�U� O�U�U�U?U� U�U� O�U�O�U�U� O�O?O?U� U�O�U? U�O�O?U�U? U�U�O�U? O?O� O�O?O?O�U� U�U�U?U?U�U?U?U� U? O?U?U?O�O�O�U�O? U?O?O�U�U?O? U�U? U�U�U�O? U�U� O?O�U�O�U?U� U?O�O�O�U? O?O� O�U?U? O?O�O�O� O?U�U�O� O?O�O�U? U�O�U�O? O?O?U?O? U�O�U? O�O�O?U�O�O?U? U? U?O�U�U�U?U? O�O�U?O�U? O�O?O?.

  O?U�O?O�U�U? U?U?O� U�U?O?O�U� O�O?O?O?O�O�U�O�U? U�O?U?U�U� O?O?U� O?O�U�O�U�U� U?O�U�U�U?U? U�U�U?U?U�U?U?U� U? O?U?U?O�O�O�U�O? O?O� O?O�U� U�U?U?U� O�O� U�U�O�O� U�U?U�U?O�O�O? O�U?O�U� O�U�O� U�O�O?.

  O?U�O?O� O�O�O?O?U?O� O�O�U�O� U?U?O� (U�O�O?U� O?U�O�O? U? O�O? O�O?O�O?U?O? O?O�U�O?U?O�U� O?U�O�O�U� ) U�U?O? O?O� O�U?U� U�U�O�U?O? U?U?O?: O?O�O�O?U? O�O�O?O�U� U�U?U?O? U�U�U? U? U�U?U�U? O�O? O?O�O�O?O?U�a�?O?O�U?U� U�U?O�U?O?a�?U�O�U? U�U?O�O? O?U?O�U� O�O�U�O?U�a�?O?U�O�O?O�U� U? U�O�U�U�O�U� O�O�O�O�U? U? O�U?O�O�U�U? O?U?O?U� O�O?O?.

  O�O�U�O� U?U?O� U?U?O? : U?O�U?O? O�U�U?O�U� U�O�O?U�U? O?O� O?O�U?U� O�O�U�O?U� U�U�U� O�U?O�O�U�O? U�U?O�O?O�O? O?O�O? U? O?O?O? U?O�U�U�U?U? U? O�O�O?U�O�O?U? O�O� O?O� O�U?U� O?O�O�U?O� U?O�O�U�U� O?U?O�O?U� O�O?O? U�O�O� U�U� O�U?O�O�U� U�O?U?O�U? U�U�O? U�U?U�U? O�O?O?.

  U?U? U?U?O? : O?U?O�U� U? O�O?O?U�O�O�O� U�U?U?O? U?O�U�U�U? O�U?O�O�U�U? O?O� O�U?U� O?O�O�U?O�O? U�O?U?U?U� U?O�U?U� U�O�U? U�O�O?U�U? U�U?U�U? O?U?O?U� O�O?O? U? U�U�U�O?O�U?U� O?U�U?U�U� O?O�O�U? U?O?O?O�O? O�U?O�U?U� U? O?U�O�U?U�O�O? O�U�O�U� U?O�O�U?O�U�U� O?O� U�U?U?O? O�U?O�O�U�U? O�O� U�U? O?U?O�U� O?O� U�U�O?O�O? O?O�O�U?O�U? O?U� U�U�O�O�O?U� U�O�O?.

  ***U?U?O?U�U? O�O?O? : O�U?U� U�U�O�U?O? U�U�U? U�U� O?O?U?O�O�O�U�U� O?U� O?O� U�U�U�O�O�U? O?U�O�O?O�O�U? U? O?U?O�O�U? O�O?U�O�U�U? O?U�O� O?U?U?U�O?O?O�U�O? O?O�U�O? O?U�O�U� O?O�O?O�O�U? U�U?O? U? U?O�O? U?U�O?O�O�O�U�O? O?U�U?O?O? U? U?O�U?O�O?O? O�U�U?O� O?O?O�U?O�O? U�U?O�U?U? O�U�O?O?O�U�U? U? O?U?O?O� U�U�O�U?U�O?U� U�O�O?O�U� U�O�O?U� O?O� U�O�U�O? O?U?O�O�U? O�O?U�O�U�U?O? O?O� O?U?O?O� O�U�O�U�U� O�U�U� U�U�U� O�O?O�O�U� U?O�U�U�U? U? O�O�O?O�O? O�O?U�O�U�U? U?U�O?O�O�O�U� O?O?U�U?U� O?O?U� O?U?O?O? O?O?O? O�O? O�U�O?O�O? U�O?O?O?O? O?O� O�U?O�O�O? O�O�O�O? O�U�O?U?O?U� U? U?O?O�U�O�U� U?O�U�U�U?U? U? O�U�O? O?U�O?U? U�O?O�O�O?O? U�U�O�U?O?O�U� O�O?U� O?O�U�O�U�U� U�O�O�O� O?U?O? O?O� O�O?U?U�O? U�O�U� O?O�U?O?O�O� O?U?O? U�U� O?O� O?U?O�U� O?U� O?U�U?O� U�U?O�U?U?U�O�U? O?O?U�O�U� U? O?O�U?O�O?O? O?O?O?O�O?U? O�O? U�U�U?O�U�O�U�O? U�U�O�U?O? O?U� O?O�U� U?U� U�U?U�U?U� O?O?O? U�U� U�U�O�U?O?O�U� U�U�O�U?O? U�O�U�U?O� O?O� O?O�O?O? U�U� O�U?O? O?U�O?U� U?U� U?O�U?O�O?U?U� U�O�U� O?O� O?O�U�U� O�O�O?U�O�O?O�O? O?O?O�O?U? O?O�U�O? O?U�O�U� O?O�O?O�O�U? U�U?O? U? U?O�O? U?U�O?O�O�O�U� O?O�U?O?O�O� O?O?.

  O?O� U�U�O�U?O? U�O�U�U?O� A�O?U�U? O?O�O�U�U?O�U?A� U? A�O�U?O�O? O�O�U�O?U?A� U? A�U�O�U�O? O�U?O�O�O?U?A� O�O? O�U?O�U�U�O?U?O�U� U�O�O�O� O?U� O�O�O�O�U? O?U�O?U� U�U?O?U?U�U? U?O�O?O�O�O?U�O? U? O�O? O�U�O�U�U? U�U�U� O�O�O�O? O�O�O� O?O�U�U?U� O?U� O?U�U� O?U�O? .
  U?O�O�U? U�U�O�U?O?U?O�U�U? U�U�O?U�O�U� O?O� O?O�U?O?O�O�U? U�U�O�U?O? O?O� U�O�U?O�U� O?O�U�U� O?U� O�U?O�O? O?U�O? U? U�O?O�U�U?O?U� O?O�U?O?O�O� O?O? .

  O�U�O?U�O�U? U?U?O�U�/O�

  تبلیغ